• Moyzesova 471/1, 958 01 Partizánske, Slovenská republika

René Nguyen


member

Pôsobí ako advokát od roku 2016 so špecializáciou v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej oblasti. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2010 na Univerzite Komenského v Bratislave, pričom v roku 2015 úspešne absolvoval advokátsku skúšku vykonanú Slovenskou advokátskou komorou. Právny servis poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Mariana Pirťanová


member

Pôsobí ako advokátka od roku 2016 so špecializáciou v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a rodinnoprávnej oblasti. Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 2010 na Bratislavskej vysokej škole práva, pričom v roku 2014 úspešne absolvovala advokátsku skúšku vykonanú Slovenskou advokátskou komorou. Právny servis poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Anton Svitok


member

Po ukončení vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne pôsobí od roku 2020 v advokátskej kancelárii na pozícii advokátskeho koncipienta. Venuje sa problematike pozemkového práva, podielového spoluvlastníctva a rozdrobenosti vlastníctva k nehnuteľnostiam. Právny servis poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.