• Moyzesova 471/1, 958 01 Partizánske, Slovenská republika

Právne poradenstvo


- právne rady, konzultácie, analýzy a stanoviská v obvyklých oblastiach práva

Zmluvy a iné právne listiny


- vyhotovenie a pripomienkovanie právnych dokumentov, zmlúv, dohôd a iných právnych listín o právnych úkonoch
- autorizácia prevodných zmlúv

Občianske právo


- zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a v exekučných konaniach
- právne poradenstvo v rodinnoprávnej agende
- súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
- vyhotovovanie zmlúv a iných právnych dokumentov (kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zriadenie a výmaz vecného bremena, závet, listina o vydedení a pod.)
- zakladanie mimovládnych neziskových organizácií

Obchodné právo


- zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a v exekučných konaniach
- súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok z obchodného styku
- zakladanie obchodných spoločností a družstiev a ich zmeny
- zrušenie a predaj obchodných spoločností
- zápis spoločnosti do zoznamu hospodárskych subjektov a registra verejného sektora RPVS
- vyhotovovanie zmlúv a iných právnych dokumentov (zmluva o pôžičke, záložná zmluva, zmluva o dielo a pod.)

Trestné právo


- komplexná právna pomoc a poradenstvo v oblasti trestného práva
- zastupovanie obvineného resp. obžalovaného v trestnom konaní
- zastupovanie poškodeného vrátane uplatnenia nárokov na náhradu škody

Pozemkové právo


- vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
- obnova dedičských konaní po neznámych vlastníkoch
- zhodnotenie využiteľnosti nehnuteľností a právnych prekážok pri nakladaní s nehnuteľnostiami

Správne právo


- zastupovanie v katastrálnom, daňovom a priestupkovom konaní vrátane zastupovania pred stavebnými a colnými úradmi
- právne poradenstvo v oblasti správneho práva