• Moyzesova 471/1, 958 01 Partizánske, Slovenská republika

Koniec legalizácii „čiernych stavieb“

  • Avatar photo

    René Nguyen

  • 16 októbra, 2023

Od 1. apríla 2024 vstupuje do platnosti nová stavebná legislatíva, podľa ktorej sa už čierne stavby dodatočne legalizovať nebudú.

Čo je „čierna“ stavba?

Medzi verejnosťou a stavebníkmi je zaužívaný pojem tzv. čierna stavba. Avšak podľa platného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) hovoríme o tzv. nepovolenej stavbe. Podľa § 54 Stavebného zákona: „Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.“  Vzhľadom na vyššie uvedené, za nepovolenú stavbu považujeme takú stavbu, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Stavebné povolenie si vyžaduje každá nová stavba, väčšia prístavba alebo nadstavba k už existujúcej stavbe.

Problém nepovolených stavieb na Slovensku

V Slovenskej republike je počet čiernych stavieb dlhodobým problémom. Vysoký výskyt čiernych stavieb na území Slovenska je spojený najmä s pomerne benevolentnou úpravou Stavebného zákona. Niektorí stavebníci sa dopúšťajú nelegálneho konania nevedome z dôvodu neznalosti legislatívy, iní sa spoliehajú na možnosť dodatočnej legalizácie stavby vyplývajúcej z aktuálneho znenia Stavebného zákona.

Dodatočná legalizácia čiernych stavieb definitívne končí

Doterajší Stavebný zákon, ktorý nadobudol platnosť 07.05.1976, majú 01.04.2024 nahradiť dve nové stavebné právne normy a to Zákon o výstavbe (zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe) a Zákon o územnom plánovaní (zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní). Vďaka novej právnej úprave budú pre verejnosť citeľné viaceré zásadné zmeny spojené s výstavbou stavieb. Najviditeľnejšou zmenou má byť práve koniec dodatočnej legalizácie čiernych stavieb.

Dodatočná legalizácia stavieb v zmysle novej právnej úpravy umožnená nebude. Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola začatá bez povolenia stavebných prác, má stavebný úrad popri ukladaní pokút právomoc nariadiť vlastníkovi infraštruktúry odpojiť takúto stavbu od dodávky vody či elektriny. Ak bola čierna stavba už postavená a to čo i len čiastočne, môže stavebný úrad nariadiť stavebníkovi odstránenie takejto stavby. Ak k odstráneniu stavby nedôjde v určenej lehote stavebníkom, stavebný úrad zabezpečí jej odstránenie. Odstránenie stavby sa uskutoční na náklady vlastníka nehnuteľnosti. Systém dodatočnej legalizácie tak, ako ho poznáme dnes, že postavíte čiernu stavbu, a potom si ju spätne necháte zlegalizovať, táto legislatíva nepozná. Nemožnosť dodatočného povolenia spolu s nemožnosťou pripojenia na siete budú základným faktorom, aby sa do budúcna nestavali čierne stavby. Vlastníkovi bude reálne hroziť jej zbúranie a nebude možné pripojiť takúto nehnuteľnosť ani na inžinierske siete.

V prípade potreby dodatočnej legalizácie Vašej stavby alebo iných otázok, neváhajte kontaktovať našu Advokátsku kanceláriu.

Avatar photo

René Nguyen

Autor článku

Pôsobí ako advokát od roku 2016 so špecializáciou v občianskoprávnej, obchodnoprávnej a trestnoprávnej oblasti. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 2010 na Univerzite Komenského v Bratislave, pričom v roku 2015 úspešne absolvoval advokátsku skúšku vykonanú Slovenskou advokátskou komorou. Právny servis poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.