O nás

Advokátske kancelárie Mgr. Reného Nguyena a JUDr. Mariany Pirťanovej boli založené v roku 2015 na základe predošlej úspešnej spolupráce.

Advokáti poskytujú domácim i zahraničným klientom komplexný a kvalitný právny servis prostredníctvom právnej pomoci a poradenských služieb. V rámci sporovej a nesporovej agendy poskytujú právne služby v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva a poradenstva v oblasti nehnuteľností a správy nehnuteľnosti. Právne služby poskytujú okrem slovenského jazyka aj v anglickom a nemeckom jazyku. Vďaka spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami zabezpečujú právny servis aj v Českej republike a Nemeckej spolkovej republike.

Cieľom je poskytovať klientom právne služby na najvyššej úrovni a zároveň dbať na diskrétnosť, osobný prístup a profesionalitu.Advokáti

René Nguyen

v rámci univerzitného štúdia získal znalosti z oblasti prípravy právnej legislatívy. Pôsobil ako právny asistent v exekútorskom úrade. Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval štúdium v Carrick Institute of Education v Sydney a na Univerzite sociálnych a humanitárnych vied v Hanoji. Počas praxe advokátskeho koncipienta získal široké skúsenosti v oblasti obchodného a občianskeho práva. Špecializuje sa na právne poradenstvo v oblasti nehnuteľnosti, zastupovanie pred súdmi, štátnymi a inými právnymi subjektmi, spisovanie zmlúv, žalôb a iných právnych listín, vypracovanie právnych auditov. V roku 2015 absolvoval advokátsku skúšku vykonanú Slovenskou advokátskou komorou. Právny servis poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Mariana Pirťanová

počas vysokoškolského štúdia absolvovala odbornú stáž na Okresnom súde Topoľčany. Po ukončení štúdia na Bratislavskej vysokej škole práva pracovala na oddelení sociálnoprávnej ochrany maloletých detí a sociálnej kurately, kde nadobudla skúsenosti v oblasti občianskeho a rodinného práva. Počas praxe advokátskeho koncipienta získala rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodného a občianskeho práva. Špecializuje sa na právne poradenstvo, zakladanie obchodných spoločností, spisovanie zmlúv, žalôb, podaní a iných právnych listín. Po vykonaní rigoróznej skúšky a získaní titulu JUDr. úspešne absolvovala v roku 2014 advokátsku skúšku vykonanú Slovenskou advokátskou komorou. Právny servis poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Právne služby

Advokáti poskytujú právne služby nielen v obvyklých odvetviach práva ako je napríklad občianske, pracovné a správne práva, ale aj v špecifických právnych oblastiach

Poskytujeme:

Právne rady

 • poskytujeme právne rady, rozbory a stanoviská v obvyklých oblastiach práva

Zmluvy a iné právne listiny

 • spisujeme a pripomienkujeme zmluvy a iné právne listiny o právnych úkonoch vrátane autorizácie zmlúv

Vymáhanie pohľadávok

 • vymáhame pohľadávky v obchodnom styku a občianskoprávnych vzťahoch
 • zastupujeme v súdnych, rozhodcovských a exekučných konaniach

Zastupovanie klientov v konaniach

 • podávame žaloby a návrhy na začatie súdneho konania
 • zastupujeme klientov na súdnych pojednávaniach
 • zúčastňujeme sa na mimosúdnych rokovaniach s protistranou sporu
 • zastupujeme pred orgánmi štátnej správy

Zakladanie a správa obchodných spoločností

 • zakladáme obchodné spoločnosti, joint-ventures a organizačné zložky
 • pripravujeme a meníme zakladateľské dokumenty spoločnosti
 • pripravujeme a organizujeme valné zhromaždenia obchodných spoločností
 • pripravujeme dokumentáciu pre zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločností, pripravujeme dokumentáciu súvisiacu s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • poskytujeme poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi resp. spoločníkmi (dohody akcionárov, spoločníkov a pod.)
 • zastupujeme v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • zabezpečujeme zrušenie, likvidáciu obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie JUDr. Mariana Pirťanová, so sídlom: Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO: 501 085 31 a advokátskej kancelárie Mgr. Reného Nguyena, so sídlom: Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO: 501 522 89(ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0917 644 829, e-mailom na pirtanova@aknp.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel Právny základ podľa GDPR Súvisiace predpisy
Výkon povolania - poskytovanie právnych služieb Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, Slovenskej advokátskej komore.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[2], sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

žiadne

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.
Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.


[2] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

Kontakt

AKNP
Advokátske kancelárie Mgr. Reného Nguyena a JUDr. Mariany Pirťanovej